Informacje ogólne

Logo WICA

Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury - budowa, rozbudowa i wyposażenie kompleksu dydaktyczno-naukowego Politechniki Lubelskiej dla kierunku Architektura i Urbanistyka, nr projektu kluczowego POPW 1.1-4

Przedsięwzięcie polega na budowie, rozbudowie i wyposażeniu kompleksu dydaktyczno naukowego "Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury" Politechniki Lubelskiej dla kierunku Architektura i Urbanistyka. Celem inwestycji jest stworzenie bazy lokalowej wraz z jej wyposażeniem dla celów dydaktyczno-naukowych oraz utworzenie laboratoriów innowacyjnych technik informatycznych stosowanych w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym. Projekt obejmuje:

 • inwestycje z zakresu budowy i rozbudowy budynków stanowiących własność Politechniki Lubelskiej,
 • zagospodarowanie działki,
 • utworzenie przestrzeni dydaktycznej, naukowo-badawczej i wdrożeniowej dla Kierunku Architektura i Urbanistyka poprzez wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych,
 • utworzenie i wyposażenie Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury, działającego przy Politechnice Lubelskiej.

Projekt polegać będzie na budowie i rozbudowie istniejącego budynku Wydziału Budownictwa i Architektury przy ul. Nadbystrzyckiej 40 w Lublinie. Przedmiotem Projektu jest rozbudowa istniejącego budynku Wydziału Budownictwa i Architektury o nowe 6-cio kondygnacyjne skrzydło dla potrzeb kształcenia na kierunku Architektura i Budownictwo (konstrukcja budynku – szkielet żelbetowy, z podpiwniczeniem).

W ramach przedsięwzięcia istniejący budynek Wydziału Budownictwa i Architektury zostanie rozbudowany o nowe 6-cio kondygnacyjne skrzydło o łącznej powierzchni użytkowej 6.702,61 m2 i powierzchni zabudowy 1230 m2. Dotychczasowa powierzchnia zabudowy budynku WBiA wynosi 1.864 m2, wysokość 30.9 m, a powierzchnia wewnętrzna wynosi 6.360 m2. Powstały w ten sposób obiekt będzie posiadał wydzielone obiekty dla kształcenia na kierunkach: Budownictwo i Architektura i Urbanistyka.

W ramach projektu wykonane zostaną również:

 • przełożenie wybranych przyłączy mediów,
 • garaż podziemny ze zjazdem z wewnętrznej drogi na terenie campusu od strony Wydziału Inżynierii Środowiska,
 • budowa nowej stacji trafo oraz wymiennikowni co.

Kto skorzysta dzięki projektowi:

 • kadra naukowa Lubelszczyzny,
 • studenci Architektury i Urbanistyki oraz Budownictwa na Politechnice Lubelskiej,
 • instytucje i organizacje pozarządowe działające na terenie województwa lubelskiego,
 • środowisko architektów, planistów, urbanistów, projektantów, historyków sztuki,
 • przedsiębiorcy,
 • służby konserwatorskie.

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: 1.09.2010
Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji: 30.06.2013

Zespół koordynacyjny projektu:

 • inż. Wiesław Sikora - Pełnomocnik Rektora ds. Projektu
 • dr inż. arch. Jan Wrana - Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego, Kierownik Projektu
 • dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski - Specjalista ds. spraw monitoringu i koordynacji międzybranżowej
 • dr Radosław Dolecki - Sekretarz Zespołu, Specjalista ds. sprawozdawczości
 • mgr Katarzyna Choroś - Specjalista ds. koordynacji działań budowlanych i promocji
 • mgr Izabela Fil - Specjalista ds. rozliczeń finansowych
 • mgr Maryla Mazurek-Milczek - Specjalista ds. finansowych projektu
 • mgr inż. Mirosław Borowski - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Projektu
alt alt alt alt alt